Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym III

Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym III

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.

Więcej informacji: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/