KLAUZULA INFORMACYJNA - SMS oraz poczty elektronicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA – SMS oraz poczty elektronicznej

Zgodnie z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu  informuje, iż :
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo GospodarkiMieszkaniowej Spółka z o.o.  Kopernika 58, 37-700 Przemyśl nr telefonu: 16 678 34 16, e-mail: pgm@pgmprzemysl.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGM Sp. z o.o. można  się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@pgmprzemysl.pl, w siedzibie Spółki tj. Kopernika 58 w Przemyślu pokój nr 31 lub pod numerem telefonu tel. 518 157 442 .
 3. Podanie danych jest dobrowolne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane będą przetwarzane w zakresie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celu wysyłania i otrzymywania korespondencji obejmującej między innymi:
  1. informacje (przypomnienia) o planowanych przeglądach technicznych, odczytach wodomierzy, podzielnikach ciepła o terminach legalizacji wodomierzy i innych dotyczących lokalu mieszkalnego,
  2. informacje o stanie konta w tym o ewentualnej nadpłacie lub zadłużeniu,
  3. dokumenty rozliczeniowe ( np. rozliczenie mediów),
  4. inne dokumenty związane z użytkowaniem lokalu

–    na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody przez okres,  aż do wycofania przez Panią/Pana zgody lub zaprzestania administrowania budynkiem w którym Pani/Pana zamieszkuje bądź jest właścicielem.

 1. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia oraz dostarczenia go do siedziby PGM Sp. z o.o. ul. Kopernika 58 w Przemyślu lub do poszczególnych  ADM-ów: ADM „Centrum” ul. Słowackiego 12,  Przemyśl, ADM ”Miasto”  ul. Siemiradzkiego 5, Przemyśl, ADM „Zasanie” ul. Grunwaldzka 24,  Przemyśl.
 2. Ma Pani/Pan również  prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj. do  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 3.  Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz firmom z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych tj. firmom informatycznym, prawniczym, dostarczającym korespondencję.
 4. W/w dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym w szczególności  profilowaniu.