KLAUZULA   INFORMACYJNA - MONITORING   WIZYJNY

KLAUZULA   INFORMACYJNA – MONITORING   WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych z systemu monitoringu jest : Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 58, 37-700 Przemyśl, numer tel. 166783416,  e-mail: pgm@pgmprzemysl.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych PGM Sp. z o.o. to adres e-mail: iodo@pgmprzemysl.pl. oraz numer tel. 518 157 442 .
 3. Dane osobowe pozyskiwane przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu ochrony mienia administratora oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na monitorowanym terenie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO oraz  22²  § 1 Kodeksu Pracy.
 5. Monitoring obejmuje cały ogrodzony teren siedziby administratora przy ul. Mikołaja Kopernika 58 w Przemyślu z wyjątkiem pomieszczeń wewnątrz.
 6. Osoby wchodzące na obszar objęty monitoringiem godzą się na rejestrację wizerunku.
 7. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 7 dni.
 8. Dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i zgodnie z ustalonym „Regulaminem funkcjonowania monitoringu wizyjnego w PGM Sp. z o.o.„
 9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO w Warszawie.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym w szczególności profilowaniu.