KLAUZULA INFORMACYJNA - Dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla kandydatów do pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu  informuje, iż :
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki  Mieszkaniowej Spółka z o.o.  ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl nr telefonu: 16 678 34 16, e-mail: pgm@pgmprzemysl.pl.
  2. Z Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych w PGM Sp. z o.o. można  się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@pgmprzemysl.pl w siedzibie Spółki tj. Kopernika 58 w Przemyślu lub pod numerem telefonu tel. 16 678 34 16 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
  3. Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem i  przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody,  art. 6 ust. 1  lit. a , art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 216/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO,,  Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Podanie przez Pan/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko  a w przypadku wyrażenia zgody na dalsze rekrutacje prowadzone przez PGM Sp z o.o. w Przemyślu do chwili wycofania przez Pana/Panią zgody lub do 6 m-cy od daty złożenia oferty pracy.
  5. Ma Pan/Pani prawo  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia oraz dostarczenia go do siedziby PGM Sp. z o.o. ul. Kopernika 58 w Przemyślu lub przesłanie go na adres e-mail kadry@pgmprzemysl.pl
  6. Ma Pan/Pani  również  prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznana Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.
  7. Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  8. W/w dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym w szczególności   profilowaniu.