Informacja RODO

INFORMACJA  (dot. otrzymywania wiadomości SMS oraz e-mail)

 

Od 25 maja 2018 r. w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) .

Wobec powyższego Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przemyślu zgodnie z art. 13 w/w Rozporządzenia przedstawia następującą informację :

 1. Administratorem przekazywanych danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.  Kopernika 58, 37-700 Przemyśl nr telefonu: 166783416,  e-mail: pgm@pgmprzemysl.pl.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych PGM Sp. z o.o. to adres e-mail: iodo@pgmprzemysl.pl, (tel. 518157442).
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dane będą przetwarzane w zakresie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celu wysyłania i otrzymywania korespondencji obejmującej między innymi :
 • informacje (przypomnienia) o planowanych przeglądach technicznych,
 • odczytach wodomierzy, podzielnikach ciepła o terminach legalizacji wodomierzy i innych dotyczących lokalu mieszkalnego,
 • informacje o stanie konta w tym o ewentualnej nadpłacie lub zadłużeniu,
 • dokumenty rozliczeniowe ( np. rozliczenie mediów),
 • inne dokumenty związane z użytkowaniem lokalu

–    na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody przez okres,  aż do wycofania przez  Panią/Pana zgody.

 1. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia oraz dostarczenia go do siedziby PGM Sp. z o.o. ul. Kopernika 58 w Przemyślu lub do poszczególnych  ADM-ów :
  1. ADM „Centrum” ul. Słowackiego 12,  Przemyśl,
  2. ADM ”Miasto”  ul. Siemiradzkiego 5, Przemyśl,
  3. ADM „Zasanie” ul. Grunwaldzka 24,  Przemyśl.
 2. Ma Pani/Pan również  prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawie po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 3.  Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

     8.  W/w dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym w szczególności  profilowaniu.